น้ำรัด หมู่ 6

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

หมู่6 

นาย เกียรติศักดิ์ คำลือ

 นาย รุ่ง คำคณานนท์