ย่านยาว หมู่3

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

หมู่ 3

 นาง คล้าย อินต๊ะวิกุล 

นาย กิตติพงษ์ ใจประดิษฐ์