รายงานผลสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท./สถ.

รายงานผลสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท./สถ.

ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน

ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน

สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปผลการจัดจ้าง

รายงานการประเมินประสิทธภาพของ อปท

รายงานการประเมินประสิทธภาพของ อปท

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา