ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินที่ไม่เอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฎิรูปที่ดินและที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 30 กันยายน 2560

 

 

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง  ยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินที่ไม่เอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฎิรูปที่ดินและที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 30 กันยายน 2560