เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. โครงการปรับภูมิทัศน์หนองเฒ่า บริเวณเกาะกลางหนองเฒ่า หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหนองตึงเฒ่า หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัดอ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ (ต่อเส้นเดิม) ม.6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นานางลำใย วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน จำรัสคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางแสงหล้า ยานสกุล ถึงนานายอุไร เวชขลัง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานายหลู่ ถึงนานายประยงค์ ศรีวุฒิ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนและรางระบายน้ำ หลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายประหยัด ถึง นานายสวาท ศรีวิลัย หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง