ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจากบ้านนางทองสวย เอกตะถึง เหมืองคาย ม.2 ต.นำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข

 

 ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจากบ้านนางทองสวย เอกตะถึง เหมืองคาย ม.2 ต.นำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และ เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561