เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รายงานสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
  2. รายงาน รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  3. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)
  4. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
  5. งบทดลอง เดือนมกราคม ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
  6. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
  7. รายละเอียดเงินประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  8. "รายงานทางการ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2558)"