จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

ประกาศแผนใช้เงินปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2565 ไตรมาส 1-4

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2565 (แยกกอง)

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-4

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    สำนักปลัด

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองคลัง

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองช่าง

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม