แสดงงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.น้ำรัด 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่องแสดงงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  

ข้อมูลทั่วไป 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม