ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ดาวน์โหลด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562