งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  2  งบทรัพย์สิน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  4  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  5  รายจ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  6  เงินรับฝาก 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ  7  เงินสะสม

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ  1  ค่าครุภัณฑ์ 

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ  2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง