ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายงานการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ 

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง