งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 วันที่ 2 ต.ค.61

 

แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 2 ต.ค.2561

ดาวนโหลดเอกสาร

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน  

งบยอดเงินฝากธนาคาร 

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุเงินสะสม

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

รายละเอียดเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย 

รายละเอียดเงินประกันสัญญา 

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก 

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ 

หมายเหตุ 6 เงินสะสม 

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมายเหตุ เงินทุนสำรองและเงินสะสม 

ประกาศ แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2561 

เงินทดลอง(หลังปิดบัญชี)

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)