ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 วันที่ 4 ก.ย. 61

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 วันที่ 4 ก.ย. 61