ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้