จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

ประกาศแผนใช้เงินปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2565 ไตรมาส 1-4

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2565 (แยกกอง)

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-4

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    สำนักปลัด

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองคลัง

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองช่าง

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564ไตรมาสที่1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563  ถึงเดือนธันวาคม2563

 

รวมแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564ไตรมาสที่1 - 4      ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563  ถึงเดือนกันยายน2564

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

แสดงงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.น้ำรัด 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่องแสดงงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  

ข้อมูลทั่วไป 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.น้ำรัด

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.น้ำรัด

อ่านเพิ่มเติม: งบแสดงฐานะการเงิน อบต.น้ำรัด

ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้ารัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3. ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  4. ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2561
  5. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 วันที่ 2 ต.ค.61
  6. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 วันที่ 4 ก.ย. 61
  7. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561
  8. รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)
  9. งบแสดงฐานะการเงิน เดือน มีนาคม 2561
  10. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน มีนาคม 2561