ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายงานการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ 

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561
  2. รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)
  3. งบแสดงฐานะการเงิน เดือน มีนาคม 2561
  4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน มีนาคม 2561
  5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน มกราคม 2561
  7. รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนธันวาคม 2560
  8. รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2560
  9. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนตุลาคม 2560
  10. งบทดลอง เดือนตุลาคม 2560