เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.60)
  2. ประกาศ เรื่อง แสดงบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  3. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2560)
  4. งบเดือนกันยายน 2560
  5. ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
  6. งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
  7. รายงานสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
  8. รายงาน รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  9. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)
  10. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)