ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายงานการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 7 เงินสะสม  

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ 

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน มีนาคม 2561
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือน มกราคม 2561
  4. รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนธันวาคม 2560
  5. รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2560
  6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง เดือนตุลาคม 2560
  7. งบทดลอง เดือนตุลาคม 2560
  8. ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.60)
  9. ประกาศ เรื่อง แสดงบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  10. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับจริง-จ่ายจริง ปีงบประมาณ2560 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2560)