การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ...

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

 

สมัยสามัญ ประจำปี  .๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  .๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด 

สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด(อาคารอเนกประสงค์)

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

 

สมัยสามัญสมัยที่  2  ประจำปี  พ.. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

 

สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.. ๒๕๕๗

 

อ่านเพิ่มเติม: การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด...

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสาร