ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558 สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารมีญัตติใดให้เสนอมาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัยนี้ด่วน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3

ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3 ผ่านแล้ววันนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558 

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑   ประจำปี  ๒๕๕๗  

อ่านเพิ่มเติม: การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557
  3. เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
  4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
  5. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  6. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  7. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  8. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗