การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ...

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด 

สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด(อาคารอเนกประสงค์)

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557

ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3

ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3 ผ่านแล้ววันนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑   ประจำปี  ๒๕๕๗  

อ่านเพิ่มเติม: การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด...

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

 

สมัยสามัญ ประจำปี  .๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  .๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ...