ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558 สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารมีญัตติใดให้เสนอมาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัยนี้ด่วน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557

กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558 

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558

ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดได้จัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557
  2. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557
  3. ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3
  4. การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  5. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  6. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  7. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557
  8. เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
  9. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
  10. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘