กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559

ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดได้จัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม

ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558 สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารมีญัตติใดให้เสนอมาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัยนี้ด่วน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557
  2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558
  3. การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557
  4. การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557
  5. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2557
  6. ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2557 ครั้งที 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบบระมาณรายจ่าย 2558 วาระที่ 2 -3
  7. การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  8. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  9. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  10. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557