เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 3ให้ประชาชนรับทราบ
  2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 1 ให้ประชาชนรับทราบ
  3. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วรตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 3/2558
  4. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
  5. ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2/2558 วันที่ 15 มิถุนายน2558
  6. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558
  7. ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558
  8. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยวิสามัญสมัยที่1/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
  9. กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559
  10. ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม