เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558
  2. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยวิสามัญสมัยที่1/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
  3. กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกปีพ.ศ.2559
  4. ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกเพื่อกำหนดสมัยประชุมฯ โอนงบ จ่ายขาดเงินสะสม
  5. ประกาสสภาอบต.น้ำรัดเรียกประชุมสภาฯสมัยแรกปี 2558
  6. ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2557
  7. ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4/2557
  8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2558
  9. การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2557
  10. การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2/2557