เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
  2. ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  3. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2560
  4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2559
  5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2559
  6. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) วันพุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
  7. ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2559
  8. ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  9. การรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  10. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัดประจำปี 2559 และสมัยแรกปี 2560