การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2564

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่่ 24 ก ค. 2563(ครั้งที่1) วาระที่ 1 และการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563(ครั้งที่2) วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด