ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561เพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 และปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ครั้งที่ 2 และวาระอื่น ๆ