ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 2 ส.ค.61

 

ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 2 ส.ค.61