ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 7 ส.ค.61

 

ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 7 ส.ค.61