ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 3 พ.ศ.2561 วันที่ 1 ส.ค.61

 

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 3 พ.ศ.2561 วันที่ 1 ส.ค.61