ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561