ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2562