ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) วันพุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)
วันพุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559