ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561เพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 และปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ครั้งที่ 2 และวาระอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
  2. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  3. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
  4. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2560
  5. ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
  6. ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
  7. ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  8. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2560
  9. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2559
  10. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2559