ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
  3. ประกาศเรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ จัดบริการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  4. ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 7 ส.ค.61
  5. ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 2 ส.ค.61
  6. ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 3 พ.ศ.2561 วันที่ 1 ส.ค.61
  7. ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  8. ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561
  9. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  10. ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561