เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัดประจำปี 2559 และสมัยแรกปี 2560
  3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 3ให้ประชาชนรับทราบ
  4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 1 ให้ประชาชนรับทราบ
  5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วรตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 3/2558
  6. การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
  7. ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2/2558 วันที่ 15 มิถุนายน2558
  8. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558
  9. ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2558
  10. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยวิสามัญสมัยที่1/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป