ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562...

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561เพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 และปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ครั้งที่ 2 และวาระอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) วันที่ 2 ส.ค.61
  2. ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 3 พ.ศ.2561 วันที่ 1 ส.ค.61
  3. ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  4. ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561
  5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  6. ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
  7. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
  8. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  9. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
  10. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2560