เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2559
  2. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2559
  3. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) วันพุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
  4. ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2559
  5. ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  6. การรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  7. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำรัดประจำปี 2559 และสมัยแรกปี 2560
  8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 3ให้ประชาชนรับทราบ
  9. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2588 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 1 ให้ประชาชนรับทราบ
  10. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วรตำบลน้ำรัดรับรองรายงานการประชุมสภาฯอบต.น้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 3/2558