ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ารัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
  3. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  4. ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  5. ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  6. ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561(ครั้งที่2)
  7. ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561(ครั้งที่1)
  8. ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256
  9. ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
  10. ประกาศเรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ จัดบริการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด