การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2564

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่่ 24 ก ค. 2563(ครั้งที่1) วาระที่ 1 และการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563(ครั้งที่2) วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2564

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
  2. ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562(ครั้งที่ 1)
  5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ารัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ารัดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562(ครั้งที่ 1)
  6. ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
  7. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ารัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  8. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ารัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  9. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
  10. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562