ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลน้ำรัด

  • พิมพ์

 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลน้ำรัด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1.ด้านพิธีกรรม การเลี้ยงผีปู่ผีย่า (บรรพบุรุษต่างๆ) ให้บกปักรักษาทั้งตำบลให้อยู่รอดปลอดภัย(ผีเจ้าบ้าน)

2.ด้านอาหารพื้นเมือง (แกงแค(แกงป่า) แกงฮังแล ฯลฯ

3.ด้านสมุนไพร  หมอเป่า จับเส้น

4.ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน จักสาน  ทอผ้า

ดาวน์โหลเอกสารด้านภูมิปัญญท้องถิ่นตำบลน้ำรัด