แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำรัด

 

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำรัด

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดเอกสาร

บทที่   1 บทนำ

คำนำ

บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาการศึกษา   

บทที่ 2 การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

บทที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ