ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ-อปท.2559-แก้ไขถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.2563

ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุแก้ไขฉบับ102558

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกเงินฯ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-๔-พ.ศ.-๒๕๖๑

ระเบียบ-มท.-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม-สภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2554

 ระเบียบวิธีการงบประมาณ2563