กิจกรรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท

กิจกรรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผส.เช่นให้การรับสวัสดิการและทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการของรัฐอบต.น้ำรัดร่วมกับศพค.น.น้ำรัดได้รับเงินอุดหนุนในโครงการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่สังนมผงในครอบครัว

ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผส.เช่นให้การรับสวัสดิการและทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการของรัฐอบต.น้ำรัดร่วมกับศพค.น.น้ำรัดได้รับเงินอุดหนุนในโครงการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่สังนมผงในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม: ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผส.เช่นให้การรับสวัสดิการและทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการของรัฐอบต.น้ำรัดร่...

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภาวะพิ่งพิงออกเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการพร้อมแนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ออกกำลังกายพอสมควร

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภาวะพิ่งพิงออกเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการพร้อมแนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ออกกำลังกายพอสมควร

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ...

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุเช่นกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมผู้สูงอายุ อบต.น้ำรัด จัดฝึกอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าในผู้สูงอายุร่วมกับพมจ.แพร่ในโครงการแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ วันที่16ก.ค.2562

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุเช่นกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมผู้สูงอายุ อบต.น้ำรัด จัดฝึกอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าในผู้สูงอายุร่วมกับพมจ.แพร่ในโครงการแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ วันที่16ก.ค.2562

อ่านเพิ่มเติม: ด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุเช่นกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมผู้สูงอายุ...

งานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: งานพัฒนาชุมชน

เพื่อนๆพิการมาเยี่ยมเยียน

เพื่อนๆพิการมาเยี่ยมเยียน

อ่านเพิ่มเติม: เพื่อนๆพิการมาเยี่ยมเยียน

ผู้พิการขอรับความช่วยเหลือจากพมจ.แพร่

ผู้พิการขอรับความช่วยเหลือจากพมจ.แพร่

อ่านเพิ่มเติม: ผู้พิการขอรับความช่วยเหลือจากพมจ.แพร่

กิจกรรมผู้สูงอายุ การจัดบริการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุต่อปี2562

กิจกรรมผู้สูงอายุ การจัดบริการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุต่อปี2562

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมผู้สูงอายุ การจัดบริการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุต่อปี2562

จัดบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านสูงอายุและพัฒนาด้านผู้สูงอายุ

จัดบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านสูงอายุและพัฒนาด้านผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม: จัดบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านสูงอายุและพัฒนาด้านผู้สูงอายุ

จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผุ้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย

จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผุ้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม: จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผุ้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย