โครงการดำเนินงานเลี่ยง-ลดโรคจาก-PM-2.5

โครงการดำเนินงานเลี่ยง-ลดโรคจาก-PM-2.5

มีการพ่นฉีดหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่

มีการพ่นฉีดหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่

กิจกรรมประดิษฐ์ตะกร้าจากสิ่งของเหลือใช้

กิจกรรมประดิษฐ์ตะกร้าจากสิ่งของเหลือใช้

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตรวจค้นหามะเร้งเต้านมด้วยตนเอง-ตำบลน้ำรัด
  2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้องรังในชุมชน
  3. กิจกรรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท
  4. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภาวะพิ่งพิงออกเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการพร้อมแนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ออกกำลังกายพอสมควร
  5. งานพัฒนาชุมชน
  6. มีการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด-มีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์-สารเคมีพ่นกำจัดยุง
  8. การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยฯ
  10. กลุ่มงานทันตกรรม-โรงพยาบาลหนองม่วงไข่-ประจำปี-2563