โครงการดำเนินงานเลี่ยง-ลดโรคจาก-PM-2.5

โครงการดำเนินงานเลี่ยง-ลดโรคจาก-PM-2.5

มีการพ่นฉีดหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่

มีการพ่นฉีดหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อบต.น้ำรัด ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้นำหน้าที่ดูแลสุขภาพในตำบลน้ำรัด สนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
  2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตรวจค้นหามะเร้งเต้านมด้วยตนเอง-ตำบลน้ำรัด
  3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้องรังในชุมชน
  4. กิจกรรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท
  5. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภาวะพิ่งพิงออกเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการพร้อมแนะนำการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ออกกำลังกายพอสมควร
  6. งานพัฒนาชุมชน
  7. มีการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด-มีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์-สารเคมีพ่นกำจัดยุง
  9. การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
  10. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยฯ