ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์