ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.น้ำ

 

ดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.น้ำรัด ประจำปีงบประมาณ 2560