ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดประจำปีงบประมาณ2563

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  2. แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน2561-เดือนกันยายน2561)
  4. แผนป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)
  5. ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
  6. ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
  7. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ประจำปีงบประมาร 2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561)
  8. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
  9. การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พ.ศ. 2561-2564
  10. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.น้ำรัดประจำปี 2560