ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

อ่านเพิ่มเติม: แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พ.ศ. 2561-2564
  2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.น้ำรัดประจำปี 2560
  3. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
  5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)
  6. ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563 )ประจำปีงบประมาณ 2560
  7. แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  8. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560
  9. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.น้ำ
  10. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)