จดหมายข่าว เรื่อง กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2563

จดหมายข่าว เรื่อง กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2563