ประกาศเรื่อง การประเมินการจัดการบริการตามเกณฑ์และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ประกาศเรื่อง การประเมินการจัดการบริการตามเกณฑ์และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ดาวน์โหลด

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน