กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์ให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งจากเหตุอัคคีภัย

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์ให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งจากเหตุอัคคีภัย ขอให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจการ ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน