ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่องเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่องเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด...