ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศเรื่อง     ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่   3  เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่   3  เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563