ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบ หรือพนักงานท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบ หรือพนักงานท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบ หรือพนักงานท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ประกาศ เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด  ภารกิจที่ 15 - 16

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ภารกิจที่ 12 - 13

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด  ภารกิจที่ 14

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ภารกิจที่ 1-6

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ภารกิจที่ 7-10

 

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรัด ภารกิจที่ 11