ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่องเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่องเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการหรือ ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมท่อข้ามลำเหมือง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์ให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งจากเหตุอัคคีภัย