เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการหรือ ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมท่อข้ามลำเหมือง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์ให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งจากเหตุอัคคีภัย
  4. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559