เจ้าหน้าที่

สำนักปลัด

นางแสงจันทร์  ปานแก้ว 

ตำแหน่ง ปลัด อบต.น้ำรัด (นักบริหารงานท้องถิ่น)

 

 

นางสาวนันทภรณ์  จันทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง หัวหน้าปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น)

 

นางสาวภัคญดา  ดีดพิณ 

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

นางสาวภัทรณัฐ  เหมืองทอง

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นางนลินี  แข่งขัน 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางพัชรินทร์  จินะโสติ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติงาน

จ.ส.อ.วรวิทย์  จันทวาด 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

 

กองคลัง

 

นางประไพ อะจิมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานกองคลัง) 

นางจิราภรณ์  จิตพยัค 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวยุวกร จักรรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางเยาวเรศ  ศรีวิเชียร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางธนพร  ทองประไพ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

กองช่าง

 

นายวัฒนา  กวาวสิบสาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)

นายชัยยัณต์   เกี๋ยงหนุน

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางอัญชลี  กวางวิจิตรกุล

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสมนิตย์  เสนาจันทร์ 

ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)