สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ส.อบต. ม.6 นายเกียรติศักดิ์ คำลือ (ประธานสภา)

ส.อบต.ม.3 นายกิตติพงษ์ ใจประดิษฐ์ (รองประธานสภา)

ส.อบต. ม.1 นายจักร ทิพยกมลพันธ์

ส.อบต. ม.1 นายสมศักดิ์ ทารินทร์

ส.อบต. ม.2 นางฟองจันทร์ ชมพูราช

ส.อบต. ม2 นายพิทักษ์ สวัยษร

ส.อบต.ม.3 นางคล้าย อินต๊ะวิกุล

ส.อบต.ม.4 นายไพฑูรย์ สินธุวงศ์

ส.อบต.ม.4 นายณัฐพล รักพงษ์

ส.อบต.ม.5 นายบุญสงค์ ต่อเขต

ส.อบต ม.5 นายประสูติ คำลือ

ส.อบต. ม.6 นายรุ่ง คำคณานนท์