คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

นายจำนง วังแก้ว นายก อบต.

 

 

 นายมนัส แบ่งทิศ รองนายก อบต.                      

นายสิงห์คาร จำรัสคำ รองนายกอบต.

 

นายถนอม ร่มโพธิ์ เลาขานายก