วิสัยทัศน์

  • พิมพ์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"  องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพลเมืองดี   มีอาชีพมั่นคง  ดำรงคุณธรรม  นำการพัฒนา  ปลอดยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อนุรักษ์ประเพณีล้านนา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจการศึกษา  สุขาภิบาลที่ดี "