แนวทางการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

3.เพื่อเพิ่มรายได้และมีงานทำตลอดปี

4.เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

5.เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.เพื่อให้ระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานทุกระดับ

7.เพื่อพัฒนาอ่างแม่แฮด หนองเฒ่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว

8.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

9.เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ ฆ่าสัตว์ ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล

10.เพื่อให้เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพที่ดี