พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภคน้ำเพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยว

2.ส่งเสริมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  และวิสาหกิจชุมชน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพ

5.อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

7.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

8.การสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชุมชน

9.ส่งเสริมและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การฆ่าสัตว์ และการประมง

10.การสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส