o42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

กำลังอัพเดทข้อมูล

o43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

กำลังอัพเดทข้อมูล

o44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

กำลังอัพเดทข้อมูล

o45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กำลังอัพเดทข้อมูล

o46มาตรการป้องกันการรับสินบน

กำลังอัพเดทข้อมูล

o47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กำลังอัพเดทข้อมูล

o48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

กำลังอัพเดทข้อมูล