o21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ำลังอัพเดทข้อมูล

 

o22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

กำลังรอการอัพเดท

o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

กำลังรอการอัพเดท

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กำลังรอการอัพเดท