องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระภาษีภายใน   เมษายน   พ.ศ.2563

 ภาษีป้าย      ชำระภาษีภายใน   มีนาคม   พ.ศ.2563

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด   จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษี     ตามกฎหมาย  ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2563 ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)